Polityka prywatności

I. Wstęp

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Szpital Powiatowy Gajda-Med Sp. z o. o. (ul. Teofila Kwiatkowskiego , 06-102 Pułtusk) (dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem numeru telefonu: +48 23 692 13 70 lub adresu e-mail: sekretariat@szpital.pultusk.pl. Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, można kontaktować się z nami za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@szpital.pultusk.pl.

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

4. W trakcie wizyty w Serwisie dochodzi do gromadzenia:

 • danych osobowych przekazywanych przez użytkownika Serwisu,
 • danych pozyskiwanych i rejestrowanych automatycznie.

5. Cel i zakres danych osobowych wykorzystywanych przez Administratora został szczegółowo wskazany w dalszej części polityki prywatności.

II. GROMADZONE DANE – INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Poniższe informacje odnoszą się do wszystkich wskazanych w rozdziale III i IV sposobów wykorzystywania przez Administratora przekazywanych przez Państwa danych osobowych.

2. Administrator przetwarza dane osobowe:

 • niezalogowanych użytkowników Serwisu korzystających z usług i funkcjonalności, z których korzystanie nie wymaga logowania (np. dostęp do informacji i treści niewymagających założenia konta),
 • zalogowanych użytkowników, którzy posiadają konto w Serwisie.

3. Państwa dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

4. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem Serwisu mogą być przekazywane – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym

 • podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa,
 • podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora, np. dostawcom usług technicznych, dostawcom usług analitycznych, podmiotom świadczącym usługi doradcze,
 • innym administratorom danych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, realizacji usług i wymogów prawnych, np. kancelariom notarialnym lub prawnym, kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.

5. Administrator informuje, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku w sprawie:

 • dostępu do danych (informacja o przetwarzaniu danych osobowych lub kopia danych),
 • sprostowania danych (gdy są one nieprawidłowe),
 • usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych do innego administratora,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
 • wycofania zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe
 • w oparciu o zgodę, w dowolnym czasie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność
 • z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

– na zasadach określonych w RODO.

6. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, https://uodo.gov.pl/pl/83/155), jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.

7 . Dane zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio od użytkownika. Administrator może również przetwarzać:

 • dane innych osób przekazane przez użytkownika Serwisu podczas korzystania przez niego z usług opisanych w niniejszej polityce prywatności,
 • dane osobowe pozyskane od podmiotów, z którymi współpracuje Administrator, na podstawie zawartych umów,
 • dane osobowe pozyskane od podmiotów trzecich współpracujących
  z Administratorem, przy czym dane zostały udostępnione Administratorowi na podstawie Państwa zgody,
 • dane pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stron internetowych, portali społecznościowych.

III. DANE OSOBOWE PRZEKAZYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

III. A. KONTO UŻYTKOWNIKA

1. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 • zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.2020.344 t.j., dalej: „uśude”),
  w tym rejestracji i prowadzenia bezpłatnego konta użytkownika w Serwisie (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,
 • dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”. Terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny,
 • poprawy jakości świadczonych usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,

2 . Administrator przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia konta, w szczególności:

 • adres e-mail,
 • adres IP.

3. Podanie wskazanych powyżej danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne dla prowadzenia konta użytkownika w Serwisie.

III. B. KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY

1. Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej oraz inne informacje przekazane przez Państwa, w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszeń i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.

Przekazując nam, w ramach prowadzonej komunikacji, informacje stanowiące szczególne kategorie danych (np. informacje o stanie zdrowia), wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym udzielenia odpowiedzi (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „zgoda”

2. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • czas niezbędny do realizacji zapytania, w tym udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub załatwienia spraw, w związku z którymi prowadzona jest korespondencja lub rozmowa,
 • czas do momentu wycofania zgody przez użytkownika (w tym do momentu wycofania zgody na wykorzystanie szczególnych kategorii danych).

3. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub dla właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości udzielenia odpowiedzi lub realizacji zapytania.

IV. DANE GROMADZONE AUTOMATYCZNIE

1. Korzystanie z serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, które są automatycznie zapisywane w dziennikach zdarzeń.

2. W dziennikach zdarzeń zapisywane są dane dotyczące sesji użytkowników. W szczególności są to: adres IP, rodzaj i nazwa urządzenia, data i czas odwiedzin naszego serwisu, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.

3. Dane zapisywane w dziennikach zdarzeń nie są kojarzone z konkretnymi osobami.

4. Dostęp do zawartości dzienników zdarzeń posiadają osoby upoważnione przez Administratora do administrowania Serwisem.

5. Chronologiczny zapis informacji o zdarzeniach stanowi wyłącznie materiał pomocniczy, wykorzystywany w celach administracyjnych. Analiza dzienników zdarzeń umożliwia
w szczególności wykrywanie zagrożeń, zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa Serwisu oraz wykonywanie statystyk w celu lepszego poznania sposobu korzystania z Serwisu przez użytkowników.

6. Dane dotyczące sesji użytkowników są wykorzystywane w celu diagnozowania problemów związanych z funkcjonowaniem Serwisu i analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, zarządzania Serwisem oraz w celu wykonywania statystyk (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy serwisu

2. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych (w tym do stron współpracujących z Administratorem partnerów i innych podmiotów zewnętrznych). Administrator zaleca, aby każdy użytkownik, po przejściu na inne strony, zapoznał się
z obowiązującymi tam politykami prywatności.

3. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej polityce prywatności w szczególności w przypadku:

 • rozwoju technologii,
 • zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa informacji,
 • rozwoju Serwisu

4. O stosownych zmianach w treści polityki prywatności Administrator powiadomi użytkowników poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.